Възможности за професионална и социална интеграция в НМН-2016 ЕООД

На 18.06.2018г. "НМН-2016" ЕООД стартира проект "Възможности за професионална и социална интеграция в НМН-2016 ЕООД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да допринесе за улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи лица и създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика чрез създаване на ново социално предприятие.

Основните дейности по проекта са:

 1. Осигуряване на трудова заетост за 12 лица принадлежащи към групи с конкурентоспособност на пазара на труда - безработни и/или неактивни младежи до 29 години и безработни и/или неактивни лица над 54-годишна възраст за период от 12 месеца.
 2. Предоставяне на пряко свързано с работните места професионално обучение на лицата от целевата група, осъществяващо се в съответствие с изискванията на ЗПОО.
 3. Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” (английски език), съгласно Европейската квалификационна рамка на 12-те лица от целевата група.
 4. Оборудване на създадените нови работни места, чрез закупуване на обзавеждане, стопански инвентар и необходимите за дейността консумативи.
 5. Професионална и социална интеграция на включените в целевата група лица чрез консултации и споделяне на опит, знания и умения от квалифицирани експерти.
 6. Мерки за информация и комуникация.

Очакваните резултати по проекта са:

 1. Осигурена заетост в новосъздаденото социално предприятие за срок от 12 месеца на 12 лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, а именно: безработни и/или неактивни младежи до 29 години и безработни и/или неактивни лица над 54-годишна възраст и осигурена подкрепа за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика;
 2. Завършено професионално обучение за придобиване на част от професията от трета квалификационна степен по специалност 7620301 „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ / III СПК/, професия 762030 „Помощник-възпитател“, от професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“;
 3. Завършено професионално обучение за придобиване на част от професията по модул „Анимация за деца” от специалност 8120402 „Туристическа анимация” /III СПК/, професия 812040 „Аниматор в туризма”, от професионално направление 812 „Пътувания,туризъм и свободно време”;
 4. Завършено обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”-Английски език в три нива;
 5. Създадени и оборудвани 12 качествени работни места за назначените по проекта 12 лица от целевата група.
 6. Придобити знания, умения и опит и постигната професионална интеграция на включените в целевата група 12 лица.

Обща стойност на проекта: 197 325.63 лв., от които 167 726.77 лв. европейско и 29 598.86 лв. национално съфинансиране.