Логопед

Логопедични консултации

Логопедът е педагог, който извършва логопедично обследване, като чрез различни методи и методики определя логопедичната диагноза.Той осъществява педагогическа, възпитателна и корекционна дейност, като обучава и възпитава в правилна реч, коригира езиково-говорни аномалии на устната реч, четенето и писането. Попълва за всеки пациент индивидуална речева карта, следи и определя логопедичния статус, състоянието и разбирането на речта. Отразява отделните етапи на логопедичното въздействие и отчита резултатите от корекционно-възпитателната работа.